Frank Otto – VOX – „Story of my life“

photo: Benno Kraehahn / VOX